Во среда ќе се одржи седница на Советот на општина Охрид

Во среда на 14.09.2022 ќе се одржи шеснаесетата седница на Советот на општина Охрид. Советниците ќе расправаат по 42 предлог-одлуки.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Предлог Одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“- Охрид, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 • Предлог Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во Јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 • Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца – детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2021/2022 година
 • Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
 • Предлог Одлука за разрешување и именување членови во управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 • Предлог Одлука за разрешување и именување членови во надзорниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 • Предлог Одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид за 2023 година.
 • Предлог Одлука за утврдување начин на применување на „План за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион со акциски план (2020-2029)“ при донесување и спроведување на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за вон населено место, урбанистички план за село и урбанистички проект вон опфат на урбанистички план при планирање на намена е 1.13-фотоволтаични електрани.
 • Предлог Одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП 2.5.68 поради неусогласеност на градежната со катастарката парцела, за Кп 16682 и дел од Кп 16679/1 КО Охрид 3 во ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.5 – опфат 1, со намена а1 – домување во станбени (а1.2 – семејни куќи со споен ѕид на меѓа – двокуќи).
 • Предлог Одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 1 (на делови од Кп 1688/2 и Кп 1688/1) и ГП 2 (делови од Кп 1688/1 и Кп 1687/1) во ДУП за станбена населба „Радојца Новичиќ“ во КО Охрид 4.
 • Предлог Одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за формирање на две градежни парцели на ГП 7.2.31 формирана на дел од Кп. 8207 и дел од Кп. 8204/2 во КО Охрид 1 во ДУП УЗ 7 блок 7.2 – опфат 2 Охрид.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1329/1,1329/2, 1519/1, 1519/2 и 1519/3 КО Рамне.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 117 КО Трпејца.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 134 КО Охрид 4.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 187/5 КО Љубаништа.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 252/5 КО Велестово.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 252/6, 250/1 и 252/2 КО Велестово.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 939 КО Косел.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1296/1 и 1296/2 КО Трпејца.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1306/1 и 1320 КО Велестово.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1326 КО Трпејца.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1384 КО Лескоец.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1401/1 и Кп.бр 1401/2 КО Трпејца.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1535 КО Лескоец.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1659/1 и 1659/2 КО Пештани.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1870 КО Лескоец.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1987/1 и Кп.бр 1987/2 КО Лескоец.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2059/1 и 2059/3 КО Пештани.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2083 КО Лескоец.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2115/2 КО Пештани.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2477/1 КО Коњско.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2623/1 КО Долно Лакочереј.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2634 КО Долно Лакочереј
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2874/1 КО Коњско.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3242 КО Коњско.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3259 ко Коњско
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 6102/1 КО Охрид 4.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 3317 КО Охрид 4.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 9281/23 КО Охрид 2.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 11227/1 КО Охрид 2.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13306 КО Охрид 3.
 • Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 14240/1 КО Охрид 3.
Social profiles